تغييرات اميدنامه و اساسنامه
توضیحات فایل نوع تاریخ درج در تارنما
تغییرات امیدنامه امید نامه امضا شده 1396.4.24.pdf اميدنامه ٣١/٠٥/١٣٩٦
تغییرات امیدنامه ( تغییر هزینه حسابرس و مخارج نرم افزار) مجمع 95.03.08.pdf اميدنامه ٠٧/٠١/١٣٩٦
تغییرات امیدنامه ( تغییر متولی ، حسابرس و کارمزدهای پرداختی ) 1امید نامه تغییر جدید.pdf اميدنامه ١٢/٠٨/١٣٩٤
تغییرات امیدنامه (آتی سهام و صندوق زمین و ساختمان) مجمع 94.04.06.pdf اميدنامه ٠٢/٠٦/١٣٩٤
تغییرات امیدنامه 93.03.17.pdf اميدنامه ١٩/٠٨/١٣٩٣
تغییرات امیدنامه تغییر حسابرس.pdf اميدنامه ١٢/٠٨/١٣٩٢
تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه.pdf اميدنامه ٢٨/٠٧/١٣٩٢
تغییرات اساسنامه اساسنامه.pdf اساسنامه ٣١/٠٦/١٣٩٢
تغییرات امیدنامه امیدنامه.pdf اميدنامه ٣١/٠٦/١٣٩٢
تغييرات اساسنامه st_880904.jpg اساسنامه ٠٤/٠٩/١٣٨٨
تغييرات اميدنامه pr_880830.jpg اميدنامه ٣٠/٠٨/١٣٨٨