دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
١ كارگزاري نهايت نگر ٥٠٠ ٥٠
٢ امير محمد سلامتي ٣٠٠ ٣٠
٣ عليرضا مشهدي فراهاني ١٠٠ ١٠
٤ فرهاد عبداله زاده ١٠٠ ١٠