اهداف صندوق سرمایه گذاری  
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.
  الزامات سرمایه گذاری  
اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:
شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق
١ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
      ١-١ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر ١٠%   از دارايي هاي صندوق
      ١-٢ پذيرفته شده در فرابورس ايران حداكثر ٥%   از دارايي هاي صندوق
٢ - سهام و حق تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت حداكثر ٣٠%   از دارايي هاي صندوق
٣ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس حداكثر ٢٠%   از دارايي هاي صندوق
٤ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از دارایی های صندوق

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ١ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد