مجامع صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
آگهی روزنامه مجمع مورخ 96.07.15 IMG_0002 (2).pdf ٢٦/١٠/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 1396/07/15 ( تغییر اساسنامه و تمدید فعالیت ) IMG_0007.pdf ٠٢/٠٨/١٣٩٦
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 15/07/1396 (تمدید فعالیت صندوق) 13960715.pdf ١٦/٠٧/١٣٩٦
آگهی روزنامه مجمع مورخ 1396.04.24 روزنامه اطلاعات.pdf ٢٢/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 96/04/24(تصویب صورتهای مالی منتهی به 95/12/30) 13960424-11.pdf ٢١/٠٥/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 96/04/24( تغییر هزینه های صندوق) 960424-2.pdf ٢١/٠٥/١٣٩٦
معرفی مدیران سرمایه گذاری جدید نامه سازمان.pdf ٢١/٠٥/١٣٩٦
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 24/04/96 ( تصویب صورت های مالی ) 96.04.24.pdf ٢٤/٠٤/١٣٩٦
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 24/04/96 ( تغییر هزینه های صندوق) 24.04.96.pdf ٢٤/٠٤/١٣٩٦
لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق پویا مورخ 26/01/96 (تغییر اساسنامه و امید نامه) 96 .01. 26.pdf ٢٦/٠١/١٣٩٦
آگهی روزنامه مجمع مورخ 95.03.08 آگهی روزنامه مجمع 95.03.08.pdf ٠٩/٠٤/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 08/03/95( تغییر هزینه های حسابرس و نرم افزار) صورتجلسه مجمع 95.03.08- تغییر هزینه حسابرس و نرم افزار.pdf ٠٨/٠٤/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 08/03/95(تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/94) صورتجلسه مجمع مورخ 95.03.08 - تصویب صورتهای مالی.pdf ٢٢/٠٣/١٣٩٥
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 08/03/95 (تصویب صورتهای مالی) 1.pdf ٠٩/٠٣/١٣٩٥
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 08/03/95 (تغییر هزینه های صندوق) 2.pdf ٠٩/٠٣/١٣٩٥
آگهی روزنامه مجمع مورخ 94.06.07 آگهی روزنامه - 94.06.07.pdf ١٩/٠٧/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 07/06/94 (تغییر متولی و حسابرس) تغییر متولی و حسابرس.pdf ١٢/٠٧/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 07/06/94 (تغییر هزینه متولی) هزینه متولی.pdf ١٢/٠٧/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 31/04/94 مجمع 94.04.31.pdf ٠٨/٠٧/١٣٩٤
آگهی روزنامه مجمع مورخ 94.04.06 مجمع 1394.04.06.pdf ٠٢/٠٦/١٣٩٤
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 06/04/94 صورتجلسه مجمع 94.04.06.pdf ١١/٠٥/١٣٩٤
آگهی روزنامه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 آگهی روزنامه 93.03.17.pdf ٠٢/٠٧/١٣٩٣
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 ( تغییر حسابرس و تمدید فعالیت ) تمدید فعالیت و تغییر حسابرس.pdf ٠٢/٠٧/١٣٩٣
اصلاحیه صورتجلسه مجمع مورخ 17/03/93 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 04/01/93) اصلاحیه- تصویب صورتهای مالی منتهی به 93.01.04.pdf ١١/٠٥/١٣٩٣
اصلاحیه صورتجلسه مجمع مورخ 17/03/93 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 04/01/92) اصلاحیه - تصویب صورتهای مالی منتهی به 92-01-04.pdf ١١/٠٥/١٣٩٣
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 04-04-1393 گزارش عملکرد 04-04-93.pdf ٢٥/٠٤/١٣٩٣
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 ( تغییر هزینه ها ) IMG_00045.pdf ٠٧/٠٤/١٣٩٣
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 04/01/93) IMG_0002.pdf ٠٧/٠٤/١٣٩٣
صورتجلسه مجمع صندوق پویا مورخ 17/03/93 ( تصویب صورتهای مالی منتهی به 04/01/92) IMG_0003.pdf ٠٧/٠٤/١٣٩٣
گزارش عملکرد صندوق برای سال منتهی به 04-01-1393 گزارش عملکرد 93.01.04.pdf ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 04-10-1392 گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 1392.10.04.pdf ٢١/١٠/١٣٩٢
آگهی روزنامه مجمع فوق العاده مورخ 22-03-1392 آگهی مجمع فوق العاده 92.03.22.pdf ١٢/٠٨/١٣٩٢
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 12 ماهه منتهی به 04-01-1391 91.01.04.pdf ٠٧/٠٨/١٣٩٢
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 6 ماهه منتهی به04-07-1392 92.01.05-92.07.04.pdf ٠٧/٠٨/١٣٩٢
گزارش عملکرد صندق برای دوره 12ماهه منتهی به 04-01-1390 90.01.04.pdf ٠٧/٠٨/١٣٩٢
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 12 ماهه منتهی به 04-01-1392 91.01.05-92.01.04.pdf ٠٧/٠٨/١٣٩٢
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 12ماهه منتهی به 04-01-1389 89.01.04.pdf ٠٧/٠٨/١٣٩٢
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 12 ماهه منتهی به 04-01-1388 88.01.04.pdf ٠٧/٠٨/١٣٩٢
آگهی روزنامه مجمع فوق العاده مورخ 06-06-1392 آگهی روزنامه مجمع فوق العاده 92.06.6.pdf ٢٧/٠٧/١٣٩٢
مجمع فوق العاده مورخ 22-03-1392 صورتجلسه مجمع 22-03-1392.pdf ٣١/٠٦/١٣٩٢
مجمع فوق العاده مورخ 06-06-1392 صورتجلسه مجمع 06-06-1392.pdf ٣١/٠٦/١٣٩٢
مجمع فوق العاده مورخ 12-10-1390 صورتجلسه مجمع 12-10-1390.pdf ٣١/٠٦/١٣٩٢
مجمع صندوق.pdf ٢٩/٠٩/١٣٩١
مجمع عمومی عادی سالیانه sh 890415 nn.pdf ١٥/٠٤/١٣٨٩
مجمع فوق العاده sh_881210.JPG ١٠/١٢/١٣٨٨
مجمع فوق العاده sh_880904.JPG ٠٤/٠٩/١٣٨٨
مجمع فوق العاده sh_880830.JPG ٣٠/٠٨/١٣٨٨
مجمع فوق العاده sh_870903_nn.pdf ٠٣/٠٩/١٣٨٧