صورتهای مالی
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورت های مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 (حسابرسی نشده) صورت مالی 960930.pdf ٢٦/١٠/١٣٩٦
افشای پرتفوی ماهانه برای ماه منتهی به 1396/09/30 پویا-آذر.pdf ١٠/١٠/١٣٩٦
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 ( حسابرسی شده ) (حسابرسی شده).pdf ١٧/٠٨/١٣٩٦
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396.pdf ٢٩/٠٧/١٣٩٦
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 ( حسابرسی نشده ) صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 ( حسابرسی نشده ).pdf ٢٩/٠٧/١٣٩٦
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1396 file4UploadNUm1.pdf ٢١/٠٤/١٣٩٦
صورت های مالی دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 (حسابرسی نشده) file4UploadNum2.pdf ٢١/٠٤/١٣٩٦
صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 ( حسابرسی شده ) صورت های مالی صندوق پویا 95.12.30.pdf ٢٤/٠٢/١٣٩٦
صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) صورتهای مالی 95.12.30.pdf ٢٩/٠١/١٣٩٦
گزارش عملکرد 12ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 گزارش عملکرد 95.12.30.pdf ٢٩/٠١/١٣٩٦
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1395 گزارش عملکرد 95.09.30.pdf ٢٢/١٠/١٣٩٥
صورت های مالی دوره 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 95.09.30.pdf ٢٢/١٠/١٣٩٥
صورت های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 ( حسابرسی شده ) صورت های مالی پویا-13950631.pdf ١٩/٠٨/١٣٩٥
صورت های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 95.06.31.pdf ١٩/٠٧/١٣٩٥
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1395 گزارش عملکرد 95.06.31.pdf ١٩/٠٧/١٣٩٥
صورت های مالی دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) صورت مالی 3ماهه منتهی به 95.03.31.pdf ٢٢/٠٤/١٣٩٥
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 95.03.31.pdf ٢٢/٠٤/١٣٩٥
صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 ( حسابرسی شده ) صورت مالی پویا- 12ماهه.pdf ٢٢/٠٢/١٣٩٥
صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 ( حسابرسی نشده) صورت مالی 12 ماهه از 01-01-94 تا 29-12-94.pdf ٣٠/٠١/١٣٩٥
گزارش عملکرد 12ماهه منتهی به 29-12-1394 گزارش عملکرد سالانه 29-12-94.pdf ٣٠/٠١/١٣٩٥
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30-09-1394 گزارش عملکرد نه ماهه 94.09.30.pdf ١٦/١٠/١٣٩٤
صورت های مالی دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1394 ( حسابرسی نشده ) صورت مالی - پویا.pdf ١٦/١٠/١٣٩٤
صورت های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1394 ( حسابرسی شده ) صورت مالی منتهی به دوره 1394.06.31 - حسابرسی شده.pdf ٢٦/٠٨/١٣٩٤
صورت های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1394 ( حسابرسی نشده) صورت مالی صندوق پویا 94.06.31.pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٤
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-06-1394 گزارش عملکرد 94.06.31.pdf ٢٨/٠٧/١٣٩٤
صورت های مالی دوره 3ماهه منتهی به 31خردادماه 1394( حسابرسی نشده) 94.03.31.pdf ٠٣/٠٥/١٣٩٤
صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1393 ( حسابرسی شده) 12ماهه منتهی به93.12.29.pdf ٠٣/٠٥/١٣٩٤
گزارش عملکرد 12ماهه منتهی به 29-12-1393 93.12.29.pdf ٠٣/٠٥/١٣٩٤
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31-03-1394 گزارش عملکرد 94.03.31.pdf ٠٣/٠٥/١٣٩٤
صورتهای مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به 4 فروردین ماه 1394 ( حسابرسی شده) 94.01.04.pdf ١٠/٠٣/١٣٩٤
صورت های مالی دوره مالی 2 ماهه منتهی به 4فروردین ماه 1394 ( حسابرسی نشده ) صورتهای مالی.pdf ٠١/٠٢/١٣٩٤
گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 04-01-1394 گزارش عملکرد 94.01.04.pdf ٣٠/٠١/١٣٩٤
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 04-04-1392 گزارش عملکرد 92.04.04.pdf ١٧/٠١/١٣٩٤
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 04-04-1391 گزارش عملکرد 91.04.04.pdf ١٧/٠١/١٣٩٤
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 04-10-1391 گزارش عملکرد 91.10.04.pdf ١٧/٠١/١٣٩٤
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 04-07-1391 گزارش عملکرد 91.07.04.pdf ١٧/٠١/١٣٩٤
صورت های مالی دوره مالی 9ماهه منتهی به 4دی ماه 1393 ( حسابرسی نشده ) صورتهای مالی نه ماهه.pdf ٢٨/١٠/١٣٩٣
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 04-10-1393 گزارش عملکرد 93.10.04.pdf ٢١/١٠/١٣٩٣
صورتهای مالی برای دوره 6ماهه منتهی به 4 مهر ماه 1393( حسابرسی شده ) صورت مالی حسابرسی شده منتهی 1393.07.04.pdf ٢٥/٠٨/١٣٩٣
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 04-07-1393 گزارش عملکرد 93.07.04.pdf ٠٣/٠٨/١٣٩٣
صورتهای مالی برای دوره 6ماهه منتهی به 4 مهر ماه 1393( حسابرسی نشده ) 93-07-04.pdf ٢٢/٠٧/١٣٩٣
صورتهای مالی برای دوره 3 ماهه منتهی به 4 تیر ماه 1393( حسابرسی نشده ) صورتهای مالی دوره 3ماهه منتهی به 93.04.04.pdf ٢٢/٠٤/١٣٩٣
صورتهای مالی سال منتهی به 04-01-93 (حسابرسی شده ) pouya 0401393.pdf ١٢/٠٣/١٣٩٣
صورتهای مالی سال منتهی به 04-01-93 (حسابرسی نشده ) صورتهای مالی سال منتهی به 93-01-04.pdf ٣٠/٠١/١٣٩٣
صورتهای مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 4 دی ماه 1392 ( حسابرسی نشده ) صورت مالی.pdf ٠٥/١١/١٣٩٢
صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 4مهر 92 گزارش حسابرسی.pdf ٢٥/٠٨/١٣٩٢
صورت های مالی منتهی به 20 اسفند ماه 1387 ( حسابرسی نشده ) اسفند 87.pdf ١٣/٠٨/١٣٩٢
صورت های مالی منتهی به 20 اسفند ماه 1388 ( حسابرسی نشده ) اسفند 88.pdf ١٣/٠٨/١٣٩٢
صورت های مالی منتهی به 4 فروردین ماه 1390 ( حسابرسی نشده ) فروردین 90.pdf ٠٧/٠٨/١٣٩٢
صورت های مالی منتهی به 4 مهر ماه 1391 ( حسابرسی نشده ) مهر 91.pdf ٢٩/٠٧/١٣٩٢
صورت های مالی منتهی به 4 مهر ماه 1390 ( حسابرسی نشده ) مهر90.pdf ٢٩/٠٧/١٣٩٢
صورت های مالی منتهی به 4 فروردین ماه 1391 ( حسابرسی نشده ) فروردین 91.pdf ٢٩/٠٧/١٣٩٢
صورت های مالی منتهی به 4 فروردین ماه 1392 ( حسابرسی نشده ) فروردین 92.pdf ٢٩/٠٧/١٣٩٢
صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 7 مهر ماه 1392 ( حسابرسی نشده ) Financial Statements-mmb-920704.pdf ٢٦/٠٧/١٣٩٢
صورت های مالی منتهی به 4 تیر ماه1392 بخش اول Financial Statements 4-tir-92-mmb-1.pdf ١٥/٠٥/١٣٩٢
صورت های مالی منتهی به 4 تیر ماه 1392 بخش دوم Financial Statements 4-tir-92-mmb-2.pdf ١٥/٠٥/١٣٩٢
صورتهاي مالي حسابرسی شده صندوق پويا منتهي به 4فروردين92 Souratmali-MMB version2-1.pdf ٠٥/٠٥/١٣٩٢
صورتهاي مالي حسابرسی شده صندوق پويا منتهي به 4فروردين92 Souratmali-MMB version2-2.pdf ٠٥/٠٥/١٣٩٢
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی فروردین92 Souratmali-MMB version1.pdf ٠٥/٠٥/١٣٩٢
صورتهاي مالي صندوق پويا منتهي به 4فروردين92 Binder1.pdf ٢٩/٠٤/١٣٩٢
صورتهای مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 4 دی ماه 1391 sourat mali sandough.pdf ٠٩/١٢/١٣٩١
گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي صندوق پويا منتهي به 4فروردين 91 IMG_0001.pdf ٠٣/١٠/١٣٩١
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 4 مهرماه 1391 IMG.pdf ٠٣/١٠/١٣٩١
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 4 تیر ماه 1391 sh 910404.nn.pdf.pdf ٢٤/٠٥/١٣٩١
صورتهای مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 4 دی ماه 1390 sh 901004 nn.pdf ٠٤/١٠/١٣٩٠
صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 4 مهرماه 1390 sh 900704 nn.pdf ٠٤/٠٧/١٣٩٠
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 4 تیر ماه 1390 sh 900404 nn.pdf ٠٤/٠٤/١٣٩٠
گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي صندوق پويا منتهي به 4فروردين 90 sh 900104 nn.pdf ٠٤/٠١/١٣٩٠
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن sh 881220 nn.pdf ٢٠/١٢/١٣٨٨
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن sh 871220 nn.pdf ٢٠/١٢/١٣٨٧
خلاصه ترازنامه دوره های قبل :
تاریخ وجوه نقد سرمایه گذاری در سهام سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار تسهیلات دریافتی مجموع بدهیها خالص ارزش دارائیها