اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,727,588,738,391 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 146,841,371 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 146,841,371 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 147,756,698 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,765

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي كارنامه حقيقي، امير صالحي، سمانه دهقان منكابادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار